قیمت دلار امروز سه شنبه 5 اسفند 1399

اخبار اقتصادی دلار

دلار در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰ تومان کاهش، ۲۴,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی با کاهش ۱.۷۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۲۵۳ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۳,۹۴۳ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۲۵,۰۴۴ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۹ تومان افزایش، ۱۹,۴۶۲ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا با کاهش ۱.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۹,۶۴۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار 5 اسفند

قیمت دلار در بازار آزاد

روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۲۴,۶۰۰ (بیست و چهار هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز – سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ – با کاهش ۰.۴ درصدی به ۲۴,۵۰۰ (بیست و چهار هزار و پانصد) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۲۴,۶۷۳ (بیست و چهار هزار و ششصد و هفتاد و سه) تومان رسیده بود، امروز – سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ – با کاهش ۱.۷۳ درصدی به ۲۴,۲۵۳ (بیست و چهار هزار و دویست و پنجاه و سه) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۲۴,۰۱۴ (بیست و چهار هزار و چهارده) تومان رسیده بود، امروز – سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ – با کاهش ۰.۲۹ درصدی به ۲۳,۹۴۳ (بیست و سه هزار و نهصد و چهل و سه) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد کاهش ۰.۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۵ روز پیش تا ۲۵,۱۷۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسیده بود، امروز – سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ – به ۲۵,۰۴۴ (بیست و پنج هزار و چهل و چهار) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۱۹,۴۴۳ (نوزده هزار و چهارصد و چهل و سه) تومان رسیده بود، امروز – سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ – با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۱۹,۴۶۲ (نوزده هزار و چهارصد و شصت و دو) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا

روز قبل دلار استرالیا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار استرالیا که ۲ روز پیش تا ۱۹,۸۹۰ (نوزده هزار و هشتصد و نود) تومان رسیده بود، امروز – سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ – با کاهش ۱.۲۷ درصدی به ۱۹,۶۴۰ (نوزده هزار و ششصد و چهل) تومان رسید.

منبع: اقتصاد نیوز